Per Erikssons stiftelse

Om stiftelsen

Per Erikssons stiftelse har följande stadgar:

Stadgar

§1

Stiftelsen som tillkommit genom testamentet den 23 mars 1927 av brukspatronen Per Eriksson från Hofors, benämnes Per Erikssons stiftelse.

§2

Stiftelsens ändamål är att ur fonden årliga avkastning

i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s.k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategori; för beviljande av understöd eller pension fordras, att understöds- eller pensionstagare sedan minst fem år bosatt inom den del av Västmanland, som tillhör Örebro län,

 i andra hand understöd för studieändamål till personer som själva -eller där någon av föräldrarna- sedan minst fem år är bosatta inom den del av Västmanland som tillhör Örebro län.

Företrädesrätt till erhållande av understöd eller pension skall vid i övrigt lika förhållande tillkomma personer inom det geografiska område som motsvaras av f d Nora bergsförsamling och Vikers församling.

 

§3

Stiftelsen förvaltas av en styrelse, bestående av landshövdingen i Örebro län, lagmannen i den tingsrätt i vars domkrets Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora kommuner ingår jämte kyrkoherden i Nora bergsförsamling och Vikers församling.
Styrelsen har sitt säte i Örebro.

§4

Stiftelsens medel skall vara placerade på ett godtagbart sätt.

§5

För granskning av fondens förvaltning äger Örebro läns landsting årligen utse två revisorer. Om landstinget icke skulle vilja utse revisorer, skall dessa utses av kommunfullmäktige i Nora kommun.

SEB stiftelser • 106 40 Stockholm • Tfn. 08-763 72 20 mån, tis och tors 9-11
Teknisk ansökningssupport 010-138 88 29 mån-fre 8-17